Loading...

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ

Εισαγωγή:

Η Ασφάλεια & Υγιεινή των επισκεπτών και του προσωπικού είναι η κορυφαία προτεραιότητα στην AQUILA Hotels & Resorts. Για τον λόγο αυτό συμμορφωνόμαστε και ακολουθούμε πρότυπα και κανονισμούς  που έχουν οριστεί και αφορούν θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Αξιολογούμε και εντοπίζουμε τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν στους χώρους μας και τους διαχειριζόμαστε άμεσα και αποφασιστικά. Κατανοούμε ότι μια αποτελεσματική διαδικασία διαχείρισης κινδύνου σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής,  μπορεί να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση ατυχημάτων και τραυματισμών που θα μπορούσαν να συμβούν.

Ευθύνη Διοίκησης:

Η διοίκησή μας διασφαλίζει ότι η διαδικασία διαχείρισης κινδύνου που χρησιμοποιούμε είναι τεκμηριωμένη, κοινοποιημένη και διαθέσιμη στο προσωπικό μας. Επίσης ότι το προσωπικό μας λαμβάνει την κατάλληλη εκπαίδευση για να αναλάβει αποτελεσματικά το ρόλο του και τις ευθύνες του.

Διαδικασίες:

Ακολουθούμε την αξιολόγηση επικινδυνότητας στα παρακάτω βήματα:

– Βήμα 1: Αναγνωρίζουμε τους πιθανούς κινδύνους
– Βήμα 2: Προσδιορίζουμε ποιος θα μπορούσε να υποστεί κάποια βλάβη και με ποιο τρόπο.
– Βήμα 3: Αξιολογούμε τον κίνδυνο
– Βήμα 4: Τεκμηριώνουμε τα ευρήματα
– Βήμα 5: Επανεξετάζουμε την αξιολόγηση των κινδύνων.

Εισαγωγή:

Στόχος μας παραμένει η πρόληψη της εξάπλωσης μιας πιθανής  μόλυνσης (POSI)  από άτομο σε άτομο μέσα στα ξενοδοχεία μας.

Χώρες και οργανισμοί όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνεχίζουν να παρέχουν οδηγίες βέλτιστων πρακτικών. Το βασικό στοιχείο της καθοδήγησης συνεχίζει να είναι, όπου είναι δυνατόν, η τήρηση αποστάσεων και εφαρμογή καλών πρακτικών καθαρισμών, απολυμάνσεων  και υγιεινής.

Το Πρωτόκολλο Πρόληψης Εξάπλωσης Λοιμώξεων, αναπτύσσεται, εφαρμόζεται και είναι πιστοποιημένο σε όλα τα ξενοδοχεία της AQUILA. Υπάρχει ένας αριθμός ελέγχων που μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή ή να ενισχυθούν για να  υποστηρίξουν τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης της μόλυνσης.

Ευθύνη Διοίκησης:

Ως μέρος των διαδικασιών διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στα ξενοδοχεία μας, υπάρχει ένα τεκμηριωμένο σύστημα διαχείρισης πιθανών ασθενειών. Η διοίκησή μας διασφαλίζει ότι υπάρχουν τακτικές και συνεχείς διαδικασίες καθαρισμών και απολυμάνσεων για τη διαχείριση των κρουσμάτων ασθενειών και την πρόληψη της εξάπλωσης της μόλυνσης στις εγκαταστάσεις μας.

Το προσωπικό των ξενοδοχείων μας είναι εκπαιδευμένο στη διαχείριση ασθενειών και είναι σε θέση να εφαρμόσει τις οδηγίες για την πρόληψη της εξάπλωσης της μόλυνσης (POSI) όπως απαιτείται. Η εκπαίδευση που παρέχεται, μαζί με τις λεπτομέρειες εξέλιξής της, καταγράφεται για να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες  τηρούνται σωστά και ότι μπορεί να εφαρμοστεί η δέουσα επιμέλεια σε περίπτωση εκδήλωσης πιθανής ασθένειας.

Διαδικασίες:

Η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου POSI, περιγράφει διαδικασίες ρουτίνας και ελέγχους Πρόληψης Εξάπλωσης Λοιμώξεων (POSI) συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση έως εξάλειψη των επιπέδων κινδύνου.

Ορισμός:

Το ISO 22000/2005 καθορίζει τις απαιτήσεις στο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Το HACCP είναι το σύστημα που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων που είναι σημαντικοί για την ασφάλεια των τροφίμων. Ο στόχος του HACCP είναι να αποτρέψει πιθανά προβλήματα ασφάλειας των τροφίμων.

Παρέχουμε αποδεικτικά στοιχεία για τίς διαδικασίες και συμμορφώσεις HACCP, πιστοποιώντας όλες τις εγκαταστάσεις μας για την ασφάλεια των τροφίμων.

Οι σχετιζόμενες με τα τρόφιμα ασθένειες, μπορούν εύκολα να προληφθούν ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων και εφαρμόζοντας τις καλύτερες δυνατές πρακτικές υγιεινής. Ακολουθώντας ένα ισχυρό πρόγραμμα για την ασφάλεια των τροφίμων, διασφαλίζουμε την υγεία των επισκεπτών μας, ώστε να μπορούν να συνεχίζουν να απολαμβάνουν τις διακοπές τους.

Η ομάδα μας διασφαλίζει ότι οι χώροι παραγωγής, αποθήκευσης και επεξεργασίας τροφίμων διατηρούν ενεργά υψηλά πρότυπα υγιεινής. Τα τρόφιμα χρησιμοποιούνται σωστά ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα επιμολυνθούν και θα παραμένουν ασφαλή κατά τις λειτουργίες παράδοσης, παραλαβής, αποθήκευσης, προετοιμασίας, μαγειρέματος, παράθεσης και σερβιρίσματος.

Δίνεται έμφαση από την ομάδα διαχείρισης F&B στον  έλεγχο υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, ανά πάσα στιγμή. Εφαρμόζουμε αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες, κατανοητές από όλο το προσωπικό και το σημαντικότερο, έχει εκπαιδευτεί και ελέγχεται για την εφαρμογή τους.

Ευθύνη Διοίκησης:

Η διοίκηση και ο ιδιοκτήτης του καταλύματος έχουν τη συνολική ευθύνη για την ασφάλεια τόσο του προσωπικού όσο και των πελατών και καταγράφουν τις διαδικασίες πυρασφάλειας των ξενοδοχείων μας,  για να διασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία τους. Τα ξενοδοχεία μας διαθέτουν έγκυρη άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις της χώρας μας, η οποία έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες τοπικές αρχές και ελεγχθεί από εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης.

Οι πυρκαγιές επηρεάζουν χιλιάδες εταιρείες κάθε χρόνο με αποτέλεσμα τραυματισμούς, απώλεια εμπιστοσύνης πελατών και ζημιές σε εγκαταστάσεις κλπ.

Έχουμε καθιερώσει ένα πρόγραμμα πρόληψης και ετοιμότητας πυρκαγιών, το οποίο είναι ικανό να  βοηθήσει στην αποφυγή τραυματισμών σε υπαλλήλους, πελάτες και επισκέπτες μας, δαπανηρές ζημιές και πιθανά πρόστιμα στην επιχείρησή μας.

Τα ξενοδοχεία μας πληρούν αυστηρά, όλα τα τεχνικά κριτήρια που μπορεί θεωρούνται αποδεκτά για την ασφαλή λειτουργία μας.

 

Έντυπα τεκμηρίωσης:

  • Άδεια λειτουργίας
  • Πιστοποιητικό πυρασφάλειας
  • Ασφάλεια Δημόσιας Αστικής Ευθύνης (PLI).
  • Βιβλίο Μητρώου Συντήρησης για το σύστημα συναγερμού πυρκαγιάς, σύστημα   φωτισμού έκτακτης ανάγκης, πυροσβεστήρες, σωληνώσεις πυρόσβεσης, κρουνοί, ηλεκτρικός εξοπλισμός και αυτόματα συστήματα κατάσβεσης.
  • Βιβλίο καταγραφής Εκπαίδευσης & Διαδικασιών Έκτακτης Ανάγκης.
  • Ανάλυση και εκτίμηση επικινδυνότητας Πυρκαγιάς.

Όλη η τεκμηρίωση είναι εύκολα προσβάσιμη και διατίθεται για άμεσο έλεγχο. Τα αρχεία βάσει νομοθεσίας τηρούνται για εύλογο χρονικό διάστημα.

Εισαγωγή:

Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι επισκέπτες μας παραμένουν υγιείς και ασφαλείς, προσδιορίζουμε τα μέτρα και τις διαδικασίες ασφαλείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα ξενοδοχεία μας , κατά τη διαχείριση του νερού μέσω του κύκλου παραλαβής, της αποθήκευσης, της διανομής, καθώς και της διαχείρισης των λυμάτων.

Ακολουθούν ορισμένες σημαντικές οδηγίες, που μπορεί να σας φανούν χρήσιμες για να κατανοήσετε το σχέδιο ασφάλειας νερού στα ξενοδοχεία μας.

– Περιγραφή συστημάτων νερού

– Ανάλυση κινδύνων σε κάθε σύστημα νερού

– Μέτρα και συστήματα ελέγχου

– Παρακολούθηση και καταγραφή

– Επαλήθευση και επικύρωση

– Επικοινωνία και τεκμηρίωση

Εισαγωγή:

Έχουμε ενεργοποιήσει σχέδιο πρόληψης της Νόσου των Λεγεωνάριων βασισμένο στην διάρθρωση του ξενοδοχείου μας, με την καθοδήγηση της ομάδας διαχείρισης, η οποία έχει τη συνολική ευθύνη να παρακολουθεί τις διαδικασίες πρόληψης από την Legionella και να βεβαιωθεί ότι όλα λειτουργούν σωστά.

Το προσωπικό στα ξενοδοχεία μας είναι εκπαιδευμένο στη διαχείριση Legionella. Η εκπαίδευση που παρέχεται στο προσωπικό , καταγράφεται λεπτομερώς, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες λειτουργούν σωστά και μπορούν να αποδειχθούν οποτεδήποτε χρειαστεί.


Σύστημα ελέγχου 15 σημείων /
check list
Εφαρμόζουμε λίστα ελέγχου που έχει εκδοθεί από  το ECDC, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τα ξενοδοχεία μας και είναι ειδικά προσαρμοσμένη για κάθε ξενοδοχείο.

Ειδικότερα, έχει ληφθεί υπ’ όψη Σύστημα ελέγχου 15 σημείων για τη εξάλειψη του κινδύνου. Ωστόσο, η λίστα ελέγχου είναι απλώς ένα παράδειγμα βασικής αξιολόγησης η οποία προσαρμόζεται απαραίτητα σε κάθε ξενοδοχείο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  αρχικά την νομοθεσία και  οποιεσδήποτε άλλες ειδικές τεχνικές συνθήκες, π.χ. ηλιακή ενέργεια, κλπ

Εισαγωγή:

Κατανοούμε ότι η πισίνα είναι ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα για τους επισκέπτες μας όταν κάνουν κράτηση για τις διακοπές τους. Είτε πρόκειται για μια πισίνα γεμάτη δραστηριότητες για οικογένειες είτε για μια πολυτελή, χαλαρωτική πισίνα Spa, είναι απαραίτητο η εμπειρία να είναι όχι μόνο ευχάριστη, αλλά και απόλυτα ασφαλής.

Ευθύνη Διοίκησης:
Ο διευθυντής του ξενοδοχείου έχει τη συνολική ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων της πισίνας, παρακολουθώντας τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των πισινών για να διασφαλίσει ότι λειτουργούν σωστά.

Διασφαλίζουμε ότι το προσωπικό που απασχολείται για τη διαχείριση και τη διατήρηση μιας ασφαλούς λειτουργίας πισίνας, λαμβάνει την κατάλληλη εκπαίδευση για να αναλάβει το ρόλο του και ότι υπάρχουν τεκμηριωμένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την ασφαλή διαχείριση των εγκαταστάσεων της πισίνας και την ποιότητα του νερού.

AQUILA RITHYMNA beach LOGO
Hotels in Crete
Hotels in Crete
Hotels in Crete